نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 115-132

محمد زارعی توپخانه؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی