نویسنده = �������������� �������������� ����������������
میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-145

امین رحمتی؛ جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


تحلیل فقهی و کارکردهای روان شناختی صله رحم

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 129-150

جعفر هوشیاری؛ سید علی سید موسوی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 51-74

سکینه شفیعی؛ داوود تقوایی؛ محمد مهدی صفورایی صفورایی


رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-91

جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 57-86

جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


بررسی رابطه جنسیت با ابعاد روانآزردگی، روانگسستگی، برونگرایی و رضایت از زندگی

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 115-132

محمد زارعی توپخانه؛ علی زهیری هاشم آبادی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


مدرنیته، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت در ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-70

محبوبه جوکار؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


شاخص‌های خانواده کارآمد

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 29-58

محمد مهدی صفورایی پاریزی