نویسنده = ������������ ����������
فلسفه حکم تعدد زوجات

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 59-80

مسعود امامی