نویسنده = ���������������� ������������
علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 93-114

سهراب مروتی؛ فرحناز وحیدنیا؛ عماد صادقی؛ امیر فتاحی