نویسنده = ���������������� ��������
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-74

10.22034/pzk.2021.5995

محبوبه شاهسوار؛ جعفر هوشیاری


مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 9-32

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقییان


میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-145

امین رحمتی؛ جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


تحلیل فقهی و کارکردهای روان شناختی صله رحم

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 129-150

جعفر هوشیاری؛ سید علی سید موسوی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی


ویژگیهای مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 57-86

جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی