نویسنده = �������� ������������
بررسی رابطه و مقایسه جهتگیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 101-114

اکرم صدیقی؛ سیامک محبی؛ مرضیه شاه سیاه