نویسنده = ���������������� ��������������
نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-62

عباسعلی هراتیان؛ مسعود جانبزرگی؛ مژگان آگاههریس