نویسنده = �������� ����������������
رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان و طلاب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-91

جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی