نویسنده = �������� ���������� ��������
رابطه حیای همسران و ناسازگاریهای زناشویی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-114

محمدمهدی عباسی آغوی؛ صادق کریم زاده؛ محمدرضا احمدی محمدآبادی