نویسنده = ������������ ������������������
الگوی ساختاری روابط بین ادراک از دین داری والدین، ویژگی های شخصیتی، انتظار فایده دین داری و دین داری فرزندان

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 159-174

حمیده، قاسمی؛ اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده؛ ایران داودی؛ عبدالزهرا نعامی


تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 2، مهر 1394، صفحه 83-99

عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ حمید فرهادی راد