نویسنده = ������������ �������� ��������
تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 2، مهر 1394، صفحه 83-99

عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ حمید فرهادی راد