نویسنده = ���������������� ��������������������
شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 75-94

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی


مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-106

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ نیره ساری مطلق


رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

دوره 3، شماره 2، مهر 1394، صفحه 101-117

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه‌هریس