نویسنده = ���������� �������� ������������ �����������������
ساخت و روایی سنجی آزمون اولیه مراقبت والدینی ادراک شده بر اساس منابع اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-60

احسان فدایی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمد‌رضا احمدی محمد آبادی