نویسنده = �������� �������������� ��������
پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی


راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-88

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی