نویسنده = �������������� �������� ��������
اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-146

فریبا روایی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد خدایاری فرد؛ ولی الله فرزاد