نویسنده = ������������ ������������ ��������
ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره قرآن کریم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 9-29

محمد عجمین؛ ابوالقاسم بشیری؛ رحیم نارویی نصرتی


رابطه پایبندی مردان به آموزه های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده

دوره 4، شماره 2، مهر 1395، صفحه 43-54

سید حسین حیدری خورمیزی؛ محمدرضا احمدی؛ رحیم نارویی نصرتی