نویسنده = ������������ ������
تأثیرآموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت‌نفس و سلامت روان زنان سرپرست خانوار

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-117

زهرا شاهسواری؛ رضا احمدی؛ سارا شفیعی


بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان زنان

دوره 4، شماره 2، مهر 1395، صفحه 55-72

زهرا شاهسواری؛ رضا احمدی