نویسنده = ������������ ����������
رابطه‏ پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-44

معراج مرادی؛ علی نقی فقیهی