نویسنده = �������� ���������� ����������
مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-106

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ نیره ساری مطلق