نویسنده = ���������� ��������
مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 31-50

حلیمه عنایت؛ مجید موحد؛ شهناز براتی