نویسنده = ������������ ��������
تأثیرآموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت‌نفس و سلامت روان زنان سرپرست خانوار

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-117

زهرا شاهسواری؛ رضا احمدی؛ سارا شفیعی


مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 51-74

سکینه شفیعی؛ داوود تقوایی؛ محمد مهدی صفورایی صفورایی