نویسنده = ������������ ��������
بررسی فقهی- حقوقی مجازات سقط‌جنین در راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت

دوره 6، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 75-95

مجید صادقی؛ وحید صادقی؛ محمد حسن پور