نویسنده = ���������� ���������� ������������ ������������
بررسی اثربخشی معنادرمانی بر شادکامی و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان سرطانی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 113-132

هیمن محمود فخه؛ علی خادمی؛ سیدرضا تسبیح سازان مشهدی