نویسنده = ������������ ��������
میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-145

امین رحمتی؛ جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی