نویسنده = ���������� ��������������
تبیین جایگاه سرشتی زن و مرد در ارتباط با یکدیگر بر اساس آیات آفرینش در قرآن کریم (با نگاهی اجمالی به عهدین)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 9-32

محدثه برهانی نژاد؛ عباسعلی رستمی نسب؛ حمیدرضا علوی؛ رستم سیف الدینی