نویسنده = �������� ���������� ������������
تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 175-199

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد