نویسنده = ������������ ����������
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم‌گیری مجدد بر افزایش ابعاد تاب‌آوری زنان متأهل

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 33-48

سید جمال رئیسی؛ کوروش محمدی؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجار پوریان