نویسنده = ������������ ��������
اعتبار سنجی شهادت زوجین به نفع یکدیگر در محاکم قضایی از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 95-111

20.1001.1.25386190.1398.7.3.5.7

جواد ریاحی؛ حمید اسدی؛ سمیه نوری؛ عبدالحسین دالوند