نویسنده = ���������������� ��������
اثربخشی مشاوره کارکردی خانواده با رویکرد اسلامی بر مشکلات بین نوجوان و والدین و نگرش نسبت به والدین

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 85-107

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری