نویسنده = ������������ ��������
پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی