نویسنده = ���������� ������ ��������������
بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 33-55

10.22034/pzk.2022.6486

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمد علی راغبی


امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-126

احمد شکوهی؛ خداداد حقیقت منش؛ عبدالله امیدی فر