نویسنده = �������� ������������������ ������������
مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-62

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ رضا عمانی سامانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی