نویسنده = ������������ ��������������
اثربخشی مشاوره راه حل محور بر بخشش و دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار

دوره 7، شماره 3، آبان 1398، صفحه 9-26

آرزو مجرد؛ حسین قمری گیوی؛ احمدرضا کیانی