نویسنده = ������������ ����������������
ترک نفقه (زوج) در حقوق جمهوری تاجیکستان با رویکرد رویه قضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-120

10.22034/pzk.2021.5680

ناصر بهمنی؛ ابوالحسن شاکری