نویسنده = ������������������� ������������������ ��������������
شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 75-94

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی