نویسنده = �������������� ������������ ������������
مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-115

10.22034/pzk.2021.5697

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر(نویسنده مسوول) اسدی؛ حسن عبدالله زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی