نویسنده = ���������������� ������������
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-74

10.22034/pzk.2021.5995

محبوبه شاهسوار؛ جعفر هوشیاری