نویسنده = �������������� ��������
نقد دیدگاه محمد شحرور در مورد تاریخ‌مندی عدّه طلاق

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-142

10.22034/pzk.2022.6749

مرضیه محصص؛ آتنا بهادری؛ فاطمه خسروی حقیقی