نویسنده = ������������������ ��������������
مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی؛ مبتنی بر منابع اسلامی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 117-144

10.22034/pzk.2021.5993

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان