نویسنده = ������������������ �������� ����������
بررسی حکم وجوب و فوریت انجام حج در بانوان باردار و شیرده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-141

10.22034/pzk.2021.5678

زهرا سادات میرهاشمی؛ زهرا ال اسحق خوئینی