نویسنده = ���������� �������� �������� ������
بازنمایی آداب همسری در قرآن با تأکید بر سیر نزول آیات

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 181-205

10.22034/pzk.2021.5696

طاهره سترگ؛ محمد علی مهدوی راد؛ مجید دهقان