نویسنده = ������������ ������������������������
واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین با تأکید بر حقوق فطری

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-50

10.22034/pzk.2022.7023

فاطمه شریفی؛ علی جعفری؛ سیدعبدالرحیم حسینی