نویسنده = �������� ���������������� ��������
الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 147-170

مهدی شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ محمد علمی کجابادی