نویسنده = �������������������� ���������������� ����������
ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌‌گری عزت نفس در دانشجویان

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-110

10.22034/pzk.2022.7026

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری