نویسنده = ������������ ����������������
درنگی در حرمت‌آوری ابدی ازدواج در ایام عدّه از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-162

10.22034/pzk.0621.5683

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبدالرضا شریفی