کلیدواژه‌ها = تعارض
بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 117-146

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی