کلیدواژه‌ها = فقه
بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 33-55

10.22034/pzk.2022.6486

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمد علی راغبی


بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 117-146

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


تحلیل فقهی و کارکردهای روان شناختی صله رحم

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 129-150

جعفر هوشیاری؛ سید علی سید موسوی؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی