دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل محتوای پژوهش های کیفی با موضوع تعادل کار و خانواده زنان و بررسی چالش های آن با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهسا کاوئی


2. ساخت و بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ویژگی‌های اخلاقی در زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

علی خادمی


3. بررسی تطبیقی رشد و پرورش زنان در آراستگی و ناروشنگری آنان در نزاع و مخاصمه، در تفسیر فریقین و پژوهش‌های روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

علی محمدی آشنانی؛ قدسیه علی اوسط؛ مریم شاکری


4. بررسی وجوب و فوریت حج بانوان باردار و شیرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

زهرا سادات میرهاشمی؛ زهرا ال اسحق خوئینی