دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقدی بر پنداره جواز فسخ نکاح به علت زنای زوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/ijwf.2023.15290.2059

محمد عربشاهی؛ محمود حق بجانب؛ جواد اکرامی رباط خاکستری


پژوهشی فقهی در تکثیر نسل و نسبت آن با تحکیم خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/ijwf.2023.15871.2088

ناصر عاشوری؛ منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار