دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1399

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقییان


2. تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

زینب بابایی جاپلقی؛ سیده سعیده غروی