دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل محتوای پژوهش های کیفی با موضوع تعادل کار و خانواده زنان و بررسی چالش های آن با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهسا کاوئی