بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی جاپلقی، زینب [1] دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • باستانی، سوسن [1] استادیار جامعه شناسی، عضو هیئت علمی علمی دانشگاه الزهرا،تهران، ایران.
 • باستانی، سوسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
 • باغبان، محمد [1] دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.
 • باقری، احمد [1] استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهایت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • بی تا، محدثه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
 • بتول زاده طباطبایی، سید کاظم [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بحرینی، علی [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • بحرینی، محمد جواد [1] استادیار حقوق خصوصی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، مدیر گروه حقوق مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایران.
 • براتی، شهناز [1] دانشگاه شیراز، ایران
 • برزگر، زهرا [1] دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
 • برهانی نژاد، محدثه [1] دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • بشیری، ابوالقاسم [1] استادیار روان شناسی تربیتی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.
 • بشیری، ابوالقاسم [1] استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم
 • بهیان، شاپور [1] استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران.
 • بهدار، محمد رضا [1] استادیار معارف اسلامی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

پ

 • پیرانی، ذبیح [1] استادیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک ،ایران.
 • پسندیده، عباس [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.
 • پورعبدالله، کبری [1] عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
 • پورعبدالله، کبری [1] استادیار حقوق، عضو هیئت علمی پردیش خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
 • پولادی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

ت

ث

 • ثمنی، لیلا [1] استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا،تهران، ایران.
 • ثناگویی زاده، محمد [1] استادیار مطالعات خانواده، پژوهشکده الهیات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

 • قاری سید فاطمی، سید محمد [1] استاد دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • قاسمی، حمیده، [1] دانش آموخته دکتری، روان شناسی استادیار، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • قاسمی، غلامعلی [1] دانشیار حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، قم، ایران.
 • قاسمی، وحید [1] دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • قاسمی حامد، مرتضی [1] استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.
 • قره باغی، حسن [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد فلسفه‌دین، مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
 • قشلاقی، سعیده [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • قمری کیوی، حسین [1] استاد مشاوره، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

ک

گ

 • گل پرور، محسن [1] دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

ل

 • لطیفی، میثم [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
 • لک زایی، رضا [1] دانشجوی دکتری رشته انقلاب اسلامی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العاملیه، قم، ایران.

م

ن

و

ه

ی

 • یوسفی، رقیه [1] عضو گروه علوم قرآن و حدیث مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی
 • یوسفی، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)