دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-163 
2. ساخت و روایی سنجی آزمون اولیه مراقبت والدینی ادراک شده بر اساس منابع اسلامی

صفحه 39-60

احسان فدایی؛ رحیم میردریکوندی؛ محمد‌رضا احمدی محمد آبادی


3. راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن

صفحه 61-88

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی


4. پیشرفت فرهنگی و آسیب‌شناسی اشتغال زنان

صفحه 89-111

تکتم دیواندری؛ کبری پورعبدالله


5. اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین

صفحه 131-146

فریبا روایی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد خدایاری فرد؛ ولی الله فرزاد